Xử lý sự cố trong trong lĩnh vực kỹ thuật là một kỹ năng nên ...