Mất biểu tượng desktop khi muốn tải files từ mạng về hoặc up files từ ...