Máy chiếu sử dụng công nghệ LCD như Sony là đại diện tiêu biểu hay ...