Dịch covid 19 đang có chiều hướng phức tạp. Bất kỳ ai cũng nên tự ...